70. výročí založení 10. střediska Junáka Bílá Hora

10.10.2015

U příležitosti takto významné události se naše středisko rozhodlo uspořádat u klubovny oslavu, na kterou byli pozváni nejen současní členové, ale také bývalí členové, přátelé junáka, představitelé městské části nebo členové náčelnictva junáka. Jako každá významná skautská akce i naše oslava byla zahájena slavnostním nástupem v krojích. Ke vztyčení vlajky zazněla junácká hymna. Jitka Křížková, vedoucí střediska, na nástupu pronesla slavnostní řeč, ve které především poděkovala všem za podporu naší činnosti.
Klubovna posloužila jako zázemí pro výstavu starých a současných kronik, fotek z akcí dávných i nedávných, bylo zde připravené občerstvení. Na zahradě byly postaveny podsadové stany, které poskytly přístřeší pro různé hry. Před velkým stanem byla zřízena kuchyň s kamny, na nichž byly pečené bramborové placky. Po zahradě byly dále rozmístění pohybové aktivity nebo všeobecný skautský kvíz. Před klubovnou bylo rozprostřeno plátno, na které se mohli všichni přítomní podepsat.
Oslava se nesla v radostném duchu. Největší návštěvnost zaznamenala na začátku při slavnostním nástupu. V odpoledních hodinách klubovnu navštívila starostka MČ Praha 17 Mgr. Jitka Synková, kterou doprovodila televize Praha, na jejíž reportáž je možné se podívat na tomto odkazu (od 4:17 minuty). Celodenní program byl zakončen slavnostním ohněm, který byl, jak je naším zvykem, zapálen čtyřmi loučeni. U ohně se sešlo mnoho kytar, a tak se dlouho hrálo a zpívalo.

Oheň byl zapálen tímto přáním:
“Zažíhám junácký oheň – oheň síly, moudrosti a lásky a prosím vítr, aby zanesl zvěst o něm všude tam, kde v bratrském souzvuku bijí srdce vyznavačů mládí a radosti. Prosím vodu, aby na svých vlnách zanesla pozdrav všem sestrám na světových mořích. Prosím slunce, aby paprskem poznání osvítilo srdce pokrytá ledovým krunýřem nepochopení. A prosím tebe ohni, abys jako v dávných dobách byl strážcem a vůdcem na naší nové cestě.”
Pro každého tato oslava znamenala něco jiného: současní malí členové si sem přišli jen na chvíli pohrát nebo mlsat koláče, ti trochu starší pobíhali po zahradě a utužovali přátelství. Vedoucí se setkali s bývalými členy, které občas sotva poznali, jak vyrostli, a byli potěšeni, že si našli čas se do klubovny po letech zajít podívat a zavzpomínat. A oldskauti, i když nejen ti, obdivovali staré fotografie a kroniky, vzpomínali a těšili se tomu, jak je středisko stále aktivní. Všechny spojovala radost z přátelství a skautská myšlenka, která má své místo v životě mnoha lidí.